VODA LIDÉ KRAJINA, Z. S.

Vážení přátelé spolku Voda lidé krajina z.s. jsme rádi, že jste zavítali na naše webové stránky, které pro Vás nyní aktivně chystáme.

Děkujeme za Váš zájem.

Co je našim cílem?

Dlouhodobý úspěch v boji proti suchu může přinést pouze promyšlené strategické plánování na mezioborové úrovni, zahrnující spolupráci se všemi zainteresovanými veřejnými subjekty a také dobře komunikované s občany. Za jeho základ považujeme kvalitní zpracování generelů, které zahrnuje jak zhodnocení dosavadní činnosti zadavatele generelu, tak návrh sady vhodných opatření na mezioborové úrovni. Tento přístup může do budoucna přinést efektivní čerpání dotačních prostředků a vynakládání veřejných prostředků obecně. Mezi důležité cíle spolku patří také komunikace s dotačními orgány a předávání si zjištěných dat a souvislostí, tak aby dotační programy byly v budoucnu vypisovány co nejefektivněji. Forma a záměr spolku je na úrovni think tanku. Think tank je ve volném překladu nádobou na nápady či myslivnou, proto spolek Voda lidé krajina, z.s. chce nápady sdružovat, promýšlet a rozvíjet, a také předávat dále, odborné i laické veřejnosti.

Hlavními činnosti spolku jsou:

 • Sdružování nápadů v boji proti suchu;
 • Vypracování mezioborových generelů boje se suchem pro obce či územní celky;
 • Navrhování kvalitních opatření, která přispějí k efektivnějšímu nakládání s vodou obecně, zejména s potenciálem pitné a dešťové vody ve smyslu 3E (efektivnost, hospodárnost, účelnost) s cílem udržet zdroje pitné vody a přispět k jejich přirozené obnově;
 • Konzultační činnost pro klienty spolku v rámci vypracovaných generelů;
 • Podpora komplexní informovanosti o problematice sucha, šíření příkladů dobré praxe, pořádání seminářů, konferencí či prezentací z posuzovaných území;
 • Ochrana životního prostředí;
 • Přispívání k prosazování principů občanské společnosti;
 • Podpora rozvoje regionů, drobného a středního podnikání;
  Rozvoj spolupráce mezi státem a municipalitami, členy a sympatizanty Spolku;
 • Sdílení informací na mezinárodní úrovni, prostřednictvím výměny názorů, stáží či účastí na mezinárodních konferencích, misích aj.;
 • Rozvoj virtuálního (on-line) prostoru pro sdílení inspirace ve vztahu k boji se suchem.

Zasadili jsme pár kilobajtů stránek, pomozte nám je společně rozvíjet.