Aktuálně

Případová studie

Dambořice

26. 9. 2022
2 min. čtení

Katastrální území Dambořic je členité a má pestrý reliéf. Třetinu území pokrývá Ždánický les, na zbytku převažuje zemědělská půda – pole, vinohrady a sady. V katastru této velké jihomoravské dědiny se těží více než 50 % denního objemu ropy získané na území České republiky. Náš spolek navrhl v generelu soubor více než 50 účinných, trvalých a co nejjednodušeji realizovatelných opatření proti suchu.

V Dambořicích jsme vytipovali 44 opatření pro extravilán obce a 9 opatření v intravilánu. Zahrnují například zelené střechy, nádrže na dešťovou vodu, propustné plochy, výsadbu stromořadí, obnovu studní nebo revitalizaci parku. Obec se svými 1500 obyvateli navíc spadá do kategorie municipalit ideálních pro využití dotačních prostředků z fondů Evropské unie.

Damborice_pohled_z_dalky

Dambořice leží v morfologicky rozmanité krajině na okraji Ždánického lesa. Foto Pavel Škrha pod licencí Creative Commons.

Metodika výběru navrhovaných opatření

Při posuzování jednotlivých lokalit a jejich řazení podle priorit proveditelnosti postupujeme vždy od komplexního pohledu na obec – reliéfu krajiny, geomorfologických podmínek, podnebí a dalších charakteristik, které ovlivňují chování různých druhů vod.

Majetkoprávní vztahy

Základním předpokladem pro volbu lokalit vhodných k rychlé realizaci opatření proti klimatickým změnám je možnost využít pozemky ve vlastnictví obce. Obec se tak vyhne zdlouhavému řízení s nutnými souhlasy dotčených majitelů pozemků. Při sestavování generelu počínáme také s dalšími důležitými ukazateli pro určení náročnosti introdukce krajinné zeleně.

a) Druh využití území: ideální je typ „zeleň; v Dambořicích jsme využili hlavně „ostatní plochy“ a „trvalý travnatý porost“, což znamená, že sázet vhodnou zeleň lze prakticky okamžitě

b) Šířka pozemku: z naší zkušenosti vyplývá, že v případě užších parcel se téměř vždy představitelé obce dokáží dohodnout s majiteli sousedních pozemků na podepsání souhlasu s výsadbou, i když neodpovídají zákonem stanoveným vzdálenostem 3 nebo 1,5 metru

Digitální model terénu a hydrologické analýzy

Modelování na základě vlhkostního indexu (TWI) odhaluje lokality nejvíce ohrožené povrchovým odtokem vod. Těmto místům pak věnujeme zvýšenou pozornost a v metodice priorit se posunují směrem nahoru. Navržené terénní úpravy, vegetační nebo vodní prvky pak zlepšují schopnosti konkrétního místa povrchový odtok zpomalovat nebo jej měnit.

Ekonomické ukazatele

Kolik bude stát realizace navržených opatření proti suchu? Může si to naše malá obec dovolit? Při výpočtu vycházíme z ceníku Nákladů obvyklých opatření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. V době sestavování generelu pro Dambořice jsme vypočítali průměrné náklady ve výši 140 Kč/1 m2. Součástí generelu je kromě vyčíslení nákladů na realizaci opatření také přehled možností získání dotačních prostředků. Podmínky jednotlivých dotačních programů se sice liší, ale Evropská unie i české instituce environmentální projekty velmi podporují.

Generel má lidem ve vedení obcí sloužit jako zásobník nápadů, z nichž hodně mohou začít realizovat hned. Rychlost a jednoduchost považujeme za klíčové, protože jejich vedlejším pozitivním efektem je viditelnost pro obyvatele obce. Ekologicky zaměřené projekty naštěstí získávají stále více podpory a v některých obcích je to na přímou žádost občanů.