Aktuálně

Případová studie

Vracov

11. 5. 2021
2 min. čtení

Město Vracov leží nedaleko Kyjova, žije zde téměř 4500 obyvatel. Severní část města ohraničují kopce, na jihu je v bezprostředním okolí borový les Doubrava, součást unikátní písčité oblasti zvané Moravská Sahara. Vracovský potok, hlavní vodní tok, protéká městem od západu na východ. Tam pokračuje do jezera Rašelina, které zleva napájí také Hlinický potok. Vracovský potok má ve městě ještě několik bezejmenných přítoků, avšak se značně kolísavou vydatností. Jezero se rozléhá na 17 ha vodní plochy, v jeho blízkosti je městské koupaliště. Podzemní voda ve městě se nachází v pásmu kolem Vracovského potoka přibližně 1-2 metry pod terénem. V pásmu na okrajích města je hladina podzemní vody kolem 7 metrů pod terénem.

Voda a krajina

Většina obyvatel je napojena na poměrně kvalitní vodovodní síť, jehož provoz zajišťuje majitel VAK a.s. Hodonín, město vlastní několik studní, v nichž je užitková voda. Gravitační systém kanalizace odvádí odpadní vody do centrální čerpací stanice a následně do ČOV Bzenec.

V katastru obce převažují lesní porosty, dále zemědělská půda a nízké procento vodních ploch. Na plochách obdělávaných intenzivním zemědělstvím chybí dřevinná vegetace, která by pomáhala zadržet vodu.

Návrhy opatření

Pro Vracov jsme vypracovali kompletní návrh opatření a rozdělili jsme je do tří skupin (priorit) podle rychlosti a možností realizace. Zde uvádíme jen příklady.

Priorita 1

a) Stromořadí s keři jako vegetační doprovod cesty
b) U budovy Úřadu města Vracov bude instalována retenční nádrž na dešťovou vodu ke splachování toalet a na parkovišti žulovou dlažbu nahradí zatravňovací dlažba
c) U mateřské školy budou aplikována stejná opatření jako u radnice
d) Stromořadí s keři na dalším místě poslouží jako izolace hluku a znečištění ze silnice

Priorita 2

a) Stromořadí s keři jako vegetační doprovod cesty
b) Zelená střecha na ploché střeše Domu dětí a mládeže
c) Zatravnění kolem cest
d) Dešťová voda z plochá střechy sportovní haly bude využita na zavlažování a splachování

Priorita 3

a) Zatravnění větší plochy a rozdělení půdního celku
b) Zatravňovací dlažba na parkovišti městského stadionu
c) Rybník Ernestovská bude revitalizován
d) Remíz mezi ornou půdou a vinicemi

Dotace

V rámci kompletního návrhu opatření proti suchu, bylo navrženo opatření v souhrnné hodnot přes 28 mil. Kč bez DPH . Jedná se samozřejmě o celkový souhrn předpokládaných nákladů opatření intravilánu i extravilánu všech tří priorit.

Při využití nabízených dotačních možností by bylo Město Vracov schopno zrealizovat všechna tato opatření za částku něco přes 3 mil. Kč bez DPH z městského rozpočtu.