Aktuálně

Dotace

Dotace z oblasti životního prostředí pro obce

1. 3. 2024
2 min. čtení

Stručný přehled důležitých dotačních titulů je jen ukázkou, jak mohou obce financovat své ekologické aktivity. Podrobnosti a další možnosti financování projektů vám rádi řekneme osobně, telefonicky nebo písemně.

Prevenční program Nadace Kooperativy pro odolnější krajinu

Obce do 5 tisíc obyvatel pojištěné u Kooperativy mohou podat žádost o grant na uhrazení studie proveditelnosti v rámci Prevenčního programu pro odolnější krajinu.

Termín žádostí:
do 30. dubna 2024

Výše podpory:
konrétně dle potřeby

Kdo poskytuje:
Nadace Kooperativy

Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2024

Dotace schválené Radou JMK pro obce, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny, školy, církve, drobné zemědělské podnikatele a další dle podmínek dotačního programu. Účelem dotačního programu je podpora adaptačních opatření přispívajících k zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině. Program má 5 dotačních titulů zaměřených na konkrétní oblasti.

.

Podpora malých vodních toků a malých vodních nádrží

Titul je zaměřen na zlepšení technického stavu malých toků a nádrží. Prostředky z něj lze využít na výstavbu a údržbu rybníků, nádrží, mokřadů, tůní. Rekonstrukci a revitalizaci vodních toků, opatření proti rychlému odtékání vody, zatravnění a osázení další zelení.

Termín žádostí:
do 28. srpna 2024

Výše podpory:
700 000 Kč, maximálně 60 %

Kdo poskytuje:
Jihomoravský kraj

.

Zadržení vody v krajině

Dotace je určena pro opatření zpomalující odtok vody, podporující vsakování, využití děšťové vody např. na splachování WC nebo zálivku, protierozní opatření, výsadbu zeleně (větrolamy, remízy, biokoridory, atd.), obnovu polních cest, obnovu luk a dalších tvalých travních porostů.

Termín žádostí:
do 28. srpna 2024

Výše podpory:
700 000 Kč, maximálně 60 %

Kdo poskytuje:
Jihomoravský kraj

.

Následná péče o zeleň

Termín žádostí:
do 28. srpna 2024

Výše podpory:
60 000 Kč, maximálně 70 %

Kdo poskytuje:
Jihomoravský kraj

.

Projektová dokumentace

Termín žádostí:
do 28. srpna 2024

Výše podpory:
150 000 Kč, maximálně 60 %

Kdo poskytuje:
Jihomoravský kraj

.

Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn

Finance určené na vypracování koncepčních dokumentů žadatelé využijí nejen na generely a studie, ale i na akční plány provedení konkrétních opatření.

Termín žádostí:
do 28. srpna 2024

Výše podpory:
60 000 Kč, maximálně 60 %

Kdo poskytuje:
Jihomoravský kraj

.

Komunální fotovoltaické elektrárny

Pokračování Programu RES+ (tzv. Modernizační fond) poskytuje dotaci obcím na instalaci fotovoltaických elektráren a akumulace energie. Podpořeny budou elektrárny do výkonu 1 MWp.

Dotace mohou obce využít nejen na zřízení FVE, ale vztahuje se i na systémy bateriové akumulace, rekonstrukce střech související s instalací elektrárny, vytvoření energetického managementu včetně řídicího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Termín žádostí:
první kolo do 1. března 2024, druhé kolo do 31. října 2024

Výše podpory:
maximálně 75 %

Kdo poskytuje:
Modernizační fond (Státní fond životního prostředí)

.

.