Aktuálně

Dotace

Dotace z oblasti životního prostředí pro obce

7. 6. 2023
2 min. čtení

Stručný přehled důležitých dotačních titulů je jen ukázkou, jak mohou obce financovat své ekologické aktivity. Podrobnosti a další možnosti financování projektů vám rádi řekneme osobně, telefonicky nebo písemně.

.

Komunální fotovoltaické elektrárny

Program RES+ (tzv. Modernizační fond) poskytuje dotaci obcím na instalaci fotovoltaických elektráren a akumulace energie. Podpořeny budou elektrárny do výkonu 1 MWp.

Dotace mohou obce využít nejen na zřízení FVE, ale vztahuje se i na systémy bateriové akumulace, výroby vodíku elektrolýzou vody a vytvoření energetického managementu včetně řídicího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Termín žádostí:
do 29. září 2023

Výše podpory:
maximálně 75 %

Kdo poskytuje:
Modernizační fond (Státní fond životního prostředí)

Podpora od Jihomoravského kraje pro adaptační opatření proti změně klimatu

Dotační program vyhlášený pro obce, dobrovolné svazky obcí, školy, církve, zemědělské podnikatele nebo spolky má pomoci mírnit klimatické změny. Cílem je přispět ke zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině.

Program je rozdělený na šest oblastí:

  1. Podpora malých vodních toků a vodních nádrží
  2. Zadržení vody v krajině
  3. Následná péče o zeleň
  4. Projektová dokumentace
  5. Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn
  6. Zakládání krajinných trávníků na veřejných prostranstvích a v krajině

Finanční prostředky příjemci mohou využít ke zlepšení hospodaření s povrchovou a podzemní vodou, zvýšení retenční schopnosti krajiny a protierozní opatření nebo následné péče o zeleň. Program pokrývá i vypracování projektové dokumentace k nim nebo koncepční dokumenty k opatřením na zmírnění dopadů klimatických změn. Cílem dotačního programu je podpora adaptačních opatření přispívajících k zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině.

Termín žádostí:
do 18. září 2023

Výše podpory:
až 50 % (maximálně 500 000 Kč na jeden projekt)

Kdo poskytuje:
Jihomoravský kraj

.

.

Výsadba stromů – individuální projekty

Výzva má motivovat veřejnost a zapojit občany do péče o životní prostředí v obcích a jejich okolí. Podpora je určena pro individuální projekty výsadby především listnatých stromů na místech setkávání lidí.

Dotaci mohou žadatelé čerpat na:

  • pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku v rozmezí od 1 050 Kč/ks – 5 000 Kč/ks)
  • zajištění závlahy (1 000 Kč/strom)
  • zpracování odborného posudku
  • zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity

Termín žádostí:
31. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace

Výše podpory:
100 % (maximálně 15 mil. Kč na jeden projekt)

Kdo poskytuje:
Národní program Životní prostředí (Státní fond životního prostředí)

.

.