Aktuálně

Dotace

Dotace z oblasti životního prostředí pro obce

22. 6. 2022
2 min. čtení

Stručný přehled důležitých dotačních titulů je jen ukázkou, jak mohou obce financovat své ekologické aktivity. Podrobnosti a další možnosti financování projektů vám rádi řekneme osobně, telefonicky nebo písemně.

Operační program Životní prostředí

Nová etapa programu ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie by měla do roku 2027 rozdělit zbytek z 61 mld. Kč. Hlavními zdroji finančních prostředků jsou Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti. Program je zaměřen hlavně na veřejný sektor, nově budou žádat přímo zřizovatelé, nikoliv jejich organizace.

Oblasti podpory:

 1. Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
 2. Energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
 3. Adaptace na změnu klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
 4. Přístup k vodě a udržitelné hospodaření s vodou
 5. Přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
 6. Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Vyhlášení balíku výzev:
konec července 2022

Výše podpory:
až 85 % (záleží na oblasti)

Kdo administruje:
Státní fond životního prostředí

.

Podpora od Jihomoravského kraje pro adaptační opatření proti změně klimatu

Dotační program vyhlášený pro obce, dobrovolné svazky obcí, školy, církve, zemědělské podnikatele nebo spolky má pomoci mírnit klimatické změny. Cílem je přispět ke zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině.

Program je rozdělený na čtyři oblasti:

 1. Zadržení vody v krajině
 2. Následná péče o zeleň
 3. Projektová dokumentace
 4. Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn

Finanční prostředky příjemci mohou využít ke zlepšení hospodaření s povrchovou a podzemní vodou, zvýšení retenční schopnosti krajiny a protierozní opatření nebo následné péče o zeleň. Program pokrývá i vypracování projektové dokumentace k nim nebo koncepční dokumenty k opatřením na zmírnění dopadů klimatických změn.

Termín žádostí:
do 31. srpna 2022

Výše podpory:
až 50 % (maximálně 500 000 Kč na jeden projekt)

Kdo poskytuje:
Jihomoravský kraj

.

.

Výsadba stromů – individuální projekty

Výzva má motivovat veřejnost a zapojit občany do péče o životní prostředí v obcích a jejich okolí. Podpora je určena pro individuální projekty výsadby především listnatých stromů na místech setkávání lidí.

Dotaci mohou žadatelé čerpat na:

 • pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku v rozmezí od 1 050 Kč/ks – 5 000 Kč/ks)
 • zajištění závlahy (1 000 Kč/strom)
 • zpracování odborného posudku
 • zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity

Termín žádostí:
31. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace

Výše podpory:
100 % (maximálně 15 mil. Kč na jeden projekt)

Kdo poskytuje:
Národní program Životní prostředí (Státní fond životního prostředí)

.

.

Velká dešťovka

Národní program Životní prostředí čerpá prostředky ve výši téměř 2 miliardy Kč z Národního plánu obnovy na projekty týkající se hospodaření s dešťovou vodou. 726 miliónů je určeno pro statutární město Brno, zbytek se rozdělí podle žádostí. Výzvu je především cílena na žádosti, na které se nedostalo v rámci 144. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 kvůli vyčerpané alokaci. Přihlásit se ale mohou i nové projekty.

Dotace mohou obce i kraje využít na povrchová opatření (průlehy či vsakovací nádrže), doplňkovou zeleň, podzemní a povrchové nádrže, dešťové zahrady, výměna nepropustných povrchů za propustné, výstavba nebo přestavba zelených střech.

Termín žádostí:
od 12. ledna do 31. sprna 2022

Výše podpory:
až 100 % (maximálně 15 mil. Kč na jeden projekt)

Kdo poskytuje:
Národní program Životní prostředí (Státní fond životního prostředí)